سربرگ صفحه

در: گفتاورد

مطلب با فرمت نقل و قول

فقط یک چیز غیر ممکن است : برای پیدا کردن هر گونه حس در هر قانون کپی رایت در این سیاره. راست چین