فقط یک چیز غیر ممکن است : برای پیدا کردن هر گونه حس در هر قانون کپی رایت در این سیاره.
راست چین