میله مهارت

میله مهارت استاندارد
پیشرفت میله با سبک استاندارد
پشتیبانی پوسته
87%
گزینه های سفارشی سازی
93%
پیشرفت
85%
مهارت میله پیشرفت بزرگ
پیشرفت میله با سبک بزرگ
پشتیبانی پوسته
87%
گزینه های سفارشی سازی
93%
پیشرفت
85%
زمینه
مهارت میله رنگی
پیشرفت میله با چند رنگ
پشتیبانی پوسته
87%
گزینه های سفارشی سازی
93%
پیشرفت
85%