ماژول جعبه آیکون

جعبه آیکون استاندارد
نماد بسته بندی طرح مرکز
جعبه آیکون بردر دار
طرح آیکون جعبه مرکز بردر
آیکون جعبه تصویر
آیکون وسط بسته بندی طرح تصویر
زمینه
جعبه آیکون چپ به راست
آیکون جعبه در سمت چپ طرح سمت راست