انواع جعبه مشتری

استاندارد راهنمای ابزار مشتری
مشتری استاندارد استاتیک با شناور به دوست
مشتری اسکرول خودکار
مشتری کدورت اسکرول شناور خودکار
راهنمای مشتری اسکرول
کدورت مشتری با لمس اسکرول دستی