سامانه رد تاکسی مجوز یک ستاره وزارت صنعت و معدن و تجارت را دریافت کرد!برای بررسی این مجوز روی عکی زیر کلیک کنید.