تعهدات راننده

# راننده موظف است تصویر کارت یا سند مالکیت خودرو، کارت ملی، گواهی نامه و بیمه نامه خود را در اختیار شرکت قرار دهد.

#راننده متعهد است حق استفاده و بهره برداری از نرم افزار  را به شرکت پرداخت نماید. در صورتی که راننده در پرداخت حق شرکت، بیش از یک ماه تأخیر نماید، علاوه بر تکلیف به پرداخت این مبالغ، موظف به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام تأخیر در انجام تعهدخواهد بود.

# راننده موظف است نرم افزار  را تنها در خودروی صدرالذکر که در سیستم نرم افزارهای   به نام راننده ثبت شده است به کار گرفته، از خودروی دیگری برای ارائه خدمات به مسافر استفاده ننماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف است مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد در حق شرکت کارسازی نماید.

# راننده متعهد است پس از پذیرش درخواست مسافر، شخصاً در محل حاضر و از اعزام افراد دیگر به جای خود، اجتناب نماید. در صورت تخلف از مفاد این بند، نامبرده مکلف به پرداخت یک میلیون ریال خسارت عدم انجام تعهد خواهد بود

#راننده متعهد می گردد شماره تماس مسافرانی را که از طریق نرم افزار  به وی معرفی شده اند، ذخیره نکرده، از برقراری ارتباط با ایشان اجتناب نماید. بدین لحاظ، در صورتی که راننده با حفظ این اطلاعات یا در صورت تماس مستقیم این مسافران خارج از چارچوب  ، اقدام به ارائه خدمات حمل و نقل به ایشان نماید، موظف است چهار برابر درآمد حاصل از این سفرها را به عنوان جریمه به شرکت پرداخت نماید.

#راننده موظف است پس از پذیرش درخواست سفر، ظرف زمان متعارف، در مبدأ (نشانی که در درخواست سفر ثبت شده است) حضور یابد. تخلف از این امر، شرکت را مجاز خواهد نمود ضمن دریافت هزینه سفر، خسارت ناشی از ایراد ضرر به حسن شهرت شرکت را مطالبه نماید. اخذ مبالغ موصوف، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب رانندهی نامبرده در نرم افزار  نخواهد بود. رد درخواست مسافر پس از پذیرش آن، مشمول حکم این بند خواهد بود.

#راننده موظف است قیمت تعیین شده توسط نرم افزارهای  را از مسافر مطالبه نماید. مطالبه مبلغ مازاد، شرکت را مجاز خواهد نمود تا ضمن فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب رانندهی راننده متخلف در نرم افزار ، وجهالتزامی به میزان یک میلیون ریال را از نامبرده وصول نماید.

#در صورتی که یک فرد با مشخصات هویتی معین، همزمان به عنوان” مسافر” برای یک سفر درخواست ارسال نماید و همان فرد، این درخواست را به عنوان “راننده” قبول نماید، عمل مزبور تقلب قلمداد شده، شرکت را مجاز خواهد نمود چهار برابر هزینه سفر انجام شده به طریق فوق را از متقلب وصول نماید. در شرایطی که این مبلغ، تکافوی جبران خسارت وارده را ننماید، شرکت مجاز خواهد بود بنا به تشخیص خود خسارت وارده به شرکت را از متقلب مطالبه نماید. وصول این مبالغ، نافی حق شرکت برای فسخ قرارداد حاضر و انسداد حساب رانندهی نامبرده نخواهد بود. فرضی‌‌که وابستگان یک فرد با همکاری یکدیگر اقدام به اعمال مشابه نمایند و یا رانندهان به هر شکل نسبت به شرکت، اعمال حیله و تقلب نمایند و بدین وسیله موجبات ضرر شرکت را فراهم آورند، مشمول حکم اخیر خواهد بود. مرجع تشخیص تقلب موضوع این بند، شرکت بوده و راننده حق هر گونه ادعا و اعتراض در این خصوص را از خود سلب و ساقط می نماید.

#راننده موظف است اعتبار تجاری نرم افزار رد تاکسی را در همه حال در نظر گرفته، برای حفظ اعتبار تجاری نرم افزار، از خود حسن خلق نشان داده، مراتب نزاکت ، ادب و امانت داری را در قبال مسافر معمول داشته، توصیه های شرکت در خصوص نوع رفتار با مسافر، پوشش و وضعیت ظاهری متناسب، وضعیت فنی و ظاهری خودرو و … را رعایت نماید. تخلف از مفاد این ماده و نیز هر رفتاری که موجب خدشه دار شدن حیثیت تجاری نرم افزار گردد، شرکت را مجاز خواهد نمود مبلغ یک میلیون ریال به عنوان وجه التزام تخلف، از راننده متخلف مطالبه نماید. تشخیص حدوث این امر با شرکت است و راننده حق هر گونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب و اسقاط می نماید.

#راننده متعهد است در استفاده از خدمات رد تاکسی، تمامی قوانین ایران را رعایت نموده، نرم افزار را برای اهداف قانونی به کار گیرد. بدیهی است در صورتی که راننده در طول سفرهای موضوع قرارداد حاضر، مرتکب رفتاری گردد که از نظر قوانین ایران جرم تلقی گردد، شرکت در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، نامبرده مکلف است مبلغ یک میلیون ریال به انضمام وجه التزام مقرر در بند پیش را به عنوان خسارت وارده به حیثیت تجاری نرم افزار به شرکت بپردازد.

#راننده متعهد است ظرف ده روز کاری برگه سوء پیشینه را به دفتر نمایندگی مربوط تحویل دهد وگرنه حساب رانندهی  مسدود میگردد.

#راننده موظف است در حین انجام سفر، تمامی قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید. مسوؤلیت جبران خسارات جانی و مالی وارده به مسافر حین سفر یا اشخاص ثالث، به سبب عدم رعایت این مقررات، به عهده راننده بوده و شرکت در این خصوص مسوؤلیتی نخواهد داشت. مضاف بر آن، در صورت بروز چنین اتفاقاتی، شرکت مجاز خواهد بود خسارت وارده به اعتبار تجاری نرم افزار و شرکت – مقرر در بند ۹ این ماده را از راننده مطالبه نماید.

#مسؤولیت تمامی فعالیتهایی که از طریق حساب رانندهی، انجام میشود مطلقاً به عهده شخص راننده میباشد لذا ضروری است راننده، در حفظ اطلاعات حساب رانندهی خود از جمله نام رانندهی و رمز عبور خود حداکثر اقدامات لازم را مبذول داشته، بدین طریق مانع استفاده دیگران از آن گردد. در صورت ظن به دسترسی ثالث به حساب رانندهی متعلقه، ضروری است راننده در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نماید و در صورت ضرورت، شرکت را مطلع نماید تا حساب رانندهی مذکور را مسدود نماید.

# راننده با ثبت نام در رد تاکسی و ایجاد حساب رانندهی به نام خود، صحت انتساب کلیه پیامهای صادره ازحساب رانندهی خویش را پذیرفته لذا راننده، حق هر گونه اعتراض یا ادعای آتی (مبنی بر انکار، تردید یا جعل داده پیام های ارسالی) را از خویش سلب و اسقاط می نماید.

#راننده متعهد است تمامی تغییرات، الحاقات و اصلاحاتی که توسط شرکت از طریق پیامک، ایمیل و یا نرم افزارهای رد تاکسی در خصوص استفاده از خدمات رد تاکسی و شرایط آن برای راننده ارسال می گردد را مطالعه نموده و در صورت موافقت، آن را تأیید نماید. تأیید مزبور ممکن است در قالب یک علامت،کلمه، عدد، عبارت، یک نام تایپ شده و امثال آن به عمل آید که به سند مزبور الحاق می شود و همانند امضای دست نویس دارای آثار حقوقی است و امضاکننده را متعهد و ملتزم به مفاد سندی که به طریقه مزبور امضا نموده است، می نماید.

ثبت نام و ارسال مدارک به معنای قبول قوانین می باشد.